Μισαηλίδου (Missailidis) Α. (Anna) Γ. (George). ‘Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Οκτώβριος 2018, doi:10.12681/dchae.13778.