ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν., και ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. ‘Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 17-28, doi:10.12681/dchae.18460.