ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. ‘Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 67-82, doi:10.12681/dchae.18469.