ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. ‘Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 83-98, doi:10.12681/dchae.18470.