ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. ‘Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 99-110, doi:10.12681/dchae.18471.