ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. ‘ Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 153-66, doi:10.12681/dchae.18481.