ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. ‘Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 237-50, doi:10.12681/dchae.18560.