ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Ά. ‘Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 251-68, doi:10.12681/dchae.18561.