ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. ‘Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 347-56, doi:10.12681/dchae.18571.