ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε. Ν. ‘Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 375-86, doi:10.12681/dchae.18573.