ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. ‘Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 415-26, doi:10.12681/dchae.18577.