ΛΙΑΚΟΣ Δ. ‘Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 427-38, doi:10.12681/dchae.18578.