ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. ‘Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 439-57, doi:10.12681/dchae.18579.