ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ (Sophia KALOPISSI-VERTI) Σ., και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYIOTIDI-KESISOGLOU) Μ. ‘Tassos Papacostas and Maria Parani (eds), Discipuli Dona Ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 461-4, doi:10.12681/dchae.18582.