ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Π. Λ. ‘Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Ιανουάριος 2018, σσ. 1-4, doi:10.12681/dchae.18850.