ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ., και Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. ‘Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 40, Δεκέμβριος 2019, σσ. 139-60, doi:10.12681/dchae.21819.