Machabeli, K. ‘Παράσταση ηγεμόνα στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας: η παράσταση του Άσοτ Κούχι του Τµπέτι στη Γεωργία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 40, Δεκέμβριος 2019, σσ. 179-92, doi:10.12681/dchae.21821.