ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. ‘Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 40, Δεκέμβριος 2019, σσ. 299-23, doi:10.12681/dchae.21835.