ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. ‘Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 40, Δεκέμβριος 2019, σσ. 373-00, doi:10.12681/dchae.21853.