ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Συντομογραφίες’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 41, Αύγουστος 2021, σ. ΧΙΙΙ, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26175.