MASTROCHRISTOS (Νικόλαος ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ) N. ‘Βυζαντινά μολυβδόβουλλα από τη Ρόδο. Ι. Ανασκαφικά ευρήματα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 42, Ιανουάριος 2023, σσ. 327-38, doi:10.12681/dchae.32435.