ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ‘Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 26, Ιούλιος 2011, σελ. 35-50, doi:10.12681/dchae.426.