ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. ‘Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 22, Ιούλιος 2011, σσ. 287-96, doi:10.12681/dchae.312.