ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. ‘Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 23, Ιούλιος 2011, σσ. 83-98, doi:10.12681/dchae.345.