ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. ‘Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 24, Ιούλιος 2011, σσ. 185-94, doi:10.12681/dchae.378.