ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. ‘Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 27, Ιούλιος 2011, σσ. 193-06, doi:10.12681/dchae.482.