ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. ‘Ο Greco του Antonio Palomino’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 29, Νοέμβριος 2011, σσ. 185-94, doi:10.12681/dchae.619.