ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Α. ‘Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, Ιανουάριος 1964, σσ. 49-74, doi:10.12681/dchae.737.