LEMERLE, P. ‘Νέα έγγραφα και ζητήματα σχετικά με τους καθολικούς κριτές’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 4, Ιανουάριος 1966, σελ. 29-44, doi:10.12681/dchae.753.