ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. ‘Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, Ιανουάριος 1972, σσ. 13-28, doi:10.12681/dchae.806.