ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. ‘Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, Ιανουάριος 1972, σσ. 82-129, doi:10.12681/dchae.810.