ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν. Β. ‘Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, Ιανουάριος 1972, σσ. 146-68, doi:10.12681/dchae.812.