ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ‘Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, Ιανουάριος 1972, σσ. 180-9, doi:10.12681/dchae.814.