ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. ‘Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, Ιανουάριος 1972, σσ. 233-45, doi:10.12681/dchae.817.