ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ‘Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Λιγουριού Αργολίδος (πίν. 1-6)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Ιανουάριος 1974, σσ. 1-30, doi:10.12681/dchae.826.