ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. ‘Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Ιανουάριος 1974, σελ. 31-57, doi:10.12681/dchae.827.