ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. ‘Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Ιανουάριος 1974, σελ. 79-119, doi:10.12681/dchae.831.