ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. ‘Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 9, Ιανουάριος 1979, σσ. 249-60, doi:10.12681/dchae.879.