ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. ‘Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 33, Μάρτιος 2014, σσ. 105-18, doi:10.12681/dchae.1238.