ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. ‘Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 75-79, doi:10.12681/dchae.1303.