ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ‘Αντιφώνησις του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 82-83, doi:10.12681/dchae.1305.