ΣΤΡΑΤΗΣ Ε. Γ. ‘Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 3-14, doi:10.12681/dchae.1315.