ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. ‘Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 67-76, doi:10.12681/dchae.1320.