ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. ‘Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 77-78, doi:10.12681/dchae.1321.