ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. ‘Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 79-82, doi:10.12681/dchae.1322.