ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. ‘Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 90-91, doi:10.12681/dchae.1324.