ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. ‘Ευάγγελος Στράτης’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σσ. 94-96, doi:10.12681/dchae.1326.