ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. ‘Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, Απρίλιος 1894, σσ. 82-86, doi:10.12681/dchae.1520.