ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε. ‘Ολίγα τινά περί της χρονολογικής σημειώσεως επί της των Βενετών Αλώσεως των Αθηνών. Απάντησις Γ. Λαμπάκη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, Απρίλιος 1894, σελ. 95-99, doi:10.12681/dchae.1523.