ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. ‘Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, Απρίλιος 1894, σ. 151, doi:10.12681/dchae.1537.